Použité zboží


[Ikona : Zavřít okno]

[Logo : PC eXpert]
Reklamační řád :

• Tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy PC eXpert, spol. s r.o. a označeno jako použité a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
• Na podmínky reklamačního řízení se dále vztahují Všeobecné obchodní podmínky firmy PC eXpert, spol. s r.o.
• Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je kupní smlouva (faktura resp. dodací list) mezi kupujícím a prodávajícím.

Záruka na jakost
Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce, která je uvedena počtem měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem vystavení faktury. Na určité komponenty jako např. na tiskové hlavy jehličkových tiskáren a akumulátory (baterie) (např. u mobilních telefonů a notebooků) se záruka nevztahuje. Komponenty, na které se záruka nevztahuje, jsou zpravidla uvedeny v kupní smlouvě (faktura resp. dodací list). Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě. Při prodeji použitého (bazarového) zboží, se na něj vztahuje záruka dle obchodního zákoníku.

Uplatnění záruky
Místem uplatnění záruky je, bez ohledu na místo prodeje, centrální reklamační oddělení, Příkop 147/13, 602 00 Brno, e-mail : reklamace@expert-shop.cz. Kupující musí u prodávajícího uplatnit nárok na záruku nejpozději do pěti pracovních dnů po dni, kdy kupující závadu zjistil, resp. mu bylo vadné zboží doručeno. Kupující je povinen doručit zboží k reklamaci na své náklady až na adresu centrálního reklamačního oddělení. K zásilce musí být přiložen průvodní dopis, který přesně popisuje zjištěnou závadu, dále pak ke každému reklamovanému kusu musí být přiložena KOPIE originálu nákupní faktury s výrobními čísly. Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno v originálních obalech a zajištěno proti poškození při přepravě, kompletní, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Prodávající není povinen vyzvedávat zboží zasílané k reklamaci kdekoliv jinde mimo sídlo společnosti (na poštách, nádražích). Zboží k reklamaci zaslané na náklady prodávajícího nebude převzato. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek, dále při chybném či neúplném popisu závady nebo v případě, kdy zboží nevykazuje závadu podle přiloženého popisu, nebo při reklamaci zboží, které nebylo dodáno od prodávajícího, nebo se na něj nevztahuje záruka, resp. došlo k zániku záruky, nebude zboží přijato k reklamaci, a kupujícímu bude účtován manipulační poplatek 500,- Kč za každý nepřijatý kus. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné nebo neopravitelné zboží dle vlastního uvážení dobropisem nebo výměnou za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi, a to od stejného nebo i jiného výrobce. Při výměně se běh záruční doby neobnovuje ani neprodlužuje. Při případném vystavení dobropisu se do ceny zboží může promítnout jeho aktuální tržní cena. Prodávající po vyřízení reklamace zašle zboží kupujícímu na jeho náklady a riziko.

Zánik nároku na uplatnění záruky :

Záruka se nevztahuje (nárok na uplatnění záruky zaniká) :
• na spotřební materiál (tiskové hlavy, pásky, tonery, použité fotoválce, scanovací hlavy, magnetické nosiče, baterie, akumulátory atd.), jehož doba životnosti je dána charakterem zboží,
• na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením a používáním,
• na vady vzniklé použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení, nebo nesprávného spotřebního materiálu,
• na škody způsobené počítačovými viry,
• na vady vzniklé použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají kancelářskému prostředí, nebo parametrům uvedeným v dokumentaci,
• na zboží, poškozené při přepravě,
• na mechanická poškození,
• na zboží v případě, že na ORIGINÁL faktury nebyla kupujícím doplněna kompletní sériová čísla VEŠKERÉHO zboží, tedy všech kusů u všech položek, resp. nebyla provedena jejich kontrola,
• na vadné zboží, pokud toto bylo reklamováno po více než pěti dnech po dni, kdy kupující závadu zjistil, resp. mu bylo vadné zboží doručeno,
• na poškození způsobené živly nebo vyšší mocí,
• na poškození zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě,
• na zboží, v případě porušení, poškození, přelepení nebo jiného znehodnocení nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí, nebo jiného znepřístupnění údajů nacházejících se na zboží nebo jeho částech.